Addendum
Bulgaria

(17 active MEPs)
Order by:  


Asim
ADEMOV
Nedzhmi
ALI
Nikolay
BAREKOV
Angel
DZHAMBAZKI
Filiz
HYUSMENOVA
Peter
KOUROUMBASHEV
Andrey
KOVATCHEV
Ilhan
KYUCHYUK
Svetoslav Hristov
MALINOV
Eva
MAYDELL
Iskra
MIHAYLOVA
Momchil
NEKOV
Andrey
NOVAKOV
Georgi
PIRINSKI
Emil
RADEV
Sergei
STANISHEV
Vladimir
URUTCHEV

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV


End of mandate:
November 6, 2014
Mariya
GABRIEL


End of mandate:
July 6, 2017
Iliana
IOTOVA


End of mandate:
January 16, 2017